Polityka prywatności

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 32 35, e-mail: sekretariat@fundacjakul.pl), reprezentowana przez Zarząd.

2. W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail: iod@fundacjakul.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemu informatycznego i oprogramowania, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim, bankom i podmiotom obsługującym płatności, biuru rachunkowemu obsługującemu Administratora oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy i jej realizacji. 10. W procesie przetwarzania danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profilujemy.

                                                 Pliki cookies

  1. W naszym sklepie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.
  2. Pliki cookies służą tylko do przeprowadzenia transakcji i wygasają po zamknięciu sesji użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.