Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: TEOLOGIA » TEOLOGIA DOGMATYCZNA

OPERA OMNIA T. IX-1 - WIARA W PIŚMIE I TRADYCJI

OPERA OMNIA T. IX-1 - WIARA W PIŚMIE I TRADYCJI

producent::
KUL


brutto: 60.00 zł

SPIS TREŚCI

Josepha Ratzingera Przyczynki do teologii fundamentalnej Peter Hofmann

Wykaz skrótów


Część A
Wiara

Pojęcie i urzeczywistnienie wiary


Co jest konstytutywne dla wiary chrześcijańskiej dzisiaj? 

Wiara jako nawrócenie - metanoia 

Wiara a doświadczenie 


Teologia jako nauka wiary

Wiara, filozofia i teologia
1. Jedność filozofii i teologii we wczesnym chrześcijaństwie
2. Odróżnienie, które stało się przeciwieństwem 
3. Próba nowej relacji
Uwaga końcowa: Gnoza, filozofia i teologia

Interpretacja - kontemplacja - działanie Rozważania o misji akademii katolickiej 
1. Dialog 
2. Wolność
3. Centrum: prawda jako podstawa i miara wolności
4. Kult

O duchowej podstawie i kościelnym miejscu teologii
1. Nowy podmiot jako założenie i podstawa wszelkiej teologii
2. Nawrócenie, wiara i myślenie
3. Eklezjalny charakter nawrócenia i jego konsekwencje dla teologii 
4. Wiara, przepowiadanie i teologia
5. Pokusa i wielkość teologii

Jedność wiary a pluralizm teologiczny Wprowadzenie i komentarz do tez I-VIII i X-XII Międzynarodowej Komisji Teologicznej 

Pluralizm jako pytanie do Kościoła i teologii
1. Granica roszczenia Kościoła a pluralizm ludzkich decyzji 
2. Pluralizm wewnątrz Kościoła 
a) Kościół powszechny a Kościoły lokalne 
b) Teologia i teologie

Theologia perennis? O aktualności i ponadczasowości w teologii 
1. Prawo innych kultur 
2. Uprzywilejowana pozycja kultury zachodniej? 
a) Przywilej kultury łacińskiej 
b) Przywilej kultury greckiej
c) Problem tomizmu
d) Dziejowość prawdy
3. Rzeczywistość Krzyża 
4. Dzisiejsze zadanie teologii

Teologia katolicka [Artykuł w leksykonie, 1962]

Tendencje we współczesnej teologii katolickiej 

Część B
Tradycja

Próba zdefiniowania pojęcia Tradycji
Część pierwsza
Objawienie i Tradycja. Próba analizy pojęcia Tradycji
I. Status questionis 
II. Tezy na temat relacji Objawienia i Tradycji 
1. Objawienie i Pismo 
2. Odmienne znaczenie Pisma w Nowym i Starym Przymierzu 
3. Chrystus, Objawienie Boga 
4. Istota Tradycji
5. Funkcja egzegezy

Część druga
O interpretacji Trydenckiego Dekretu o Tradycji
1. Pneumatologiczne ujęcie pojęcia Tradycji w zasadniczym projekcie kard. Cerviniego 
2. Związek Tradycji z życiem Kościoła w różnych interwencjach podczas dyskusji na Soborze Trydenckim 
3. Tradycja a dogmat kościelny 
4. Sens Dekretu Trydenckiego


Chrzest i formułowanie wiary - kształtowanie Tradycji i liturgia
1. Relacja chrztu i formułowanie wiary w teologii drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa
a) Wiara jako warunek chrztu
b) Miejsce wiary w liturgii chrztu
2. Chrzest i formułowanie wiary w pierwotnym Kościele

Antropologiczne uzasadnienie pojęcia Tradycji 
Tradycja i człowieczeństwo 
1. Tradycja jako warunek człowieczeństwa
2. Tradycja jako zagrożenie człowieczeństwa 
3. Podstawowy problem nowożytności: Tradycja czy zerwanie z Tradycją jako droga do człowieczeństwa? 
Pytanie o Jezusa jako warunek teologicznej odpowiedzi na dylemat nowożytności 
1. Afirmacja Tradycji i krytyka Tradycji u Jezusa 
2. Łączące centrum: Świadomość posłannictwa u Jezusa 
3. Główna podstawa: Relacja Jezusa z Bogiem 
Spojrzenie na problem: Kościół, chrześcijaństwo i Tradycja

Znaczenie Ojców w strukturze wiary 
I. Aporie tematu 
1. Interpretacja Pisma i teologia Ojców 
2. Pojęcie Tradycji i pytanie o aktualność myśli Ojców
3. Kościoły odłączone i "Ojcowie Kościoła"
II. Próba odpowiedzi
1. Ojcowie i "Ojcowie Kościoła"
2. Kto jest "Ojcem Kościoła"?
3. Podstawy funkcji Ojców w strukturze wiary 
4. Konkretyzacje historyczne

Zbawienie i historia 
I. Założenie zagadnienia
1. Podstawowe doświadczenie związku zbawienia i historii
2. Punkty wyjścia chrześcijańskiej formy problemu 
II. Problematyka teraźniejszości
1. Etapy rozmowy
2. Historia jako antyteza ontologii
3. Poszukiwanie jedności historii i istoty

Rec. do: Johannes Betz i Heinrich Fries (red.) Kirche und Überlieferung [Kościół i Tradycja] Freiburg 1960


Dogmat i historia

Problem historii dogmatów w ujęciu teologii katolickiej
Uwagi wstępne: Znaczenie zagadnienia historycznego dla wiary i teologii
I. Aporia historii dogmatów w katolicyzmie i protestantyzmie 
1. Rozstrzygnięcia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła katolickiego w wieku XIX i na początku wieku XX
2. O prehistorii tych decyzji w katolicyzmie i protestantyzmie
II. Punkty oparcia dla historycznego rozumienia wiary w teologii katolickiej
1. W zakresie chrystologii 
2. W zakresie pojęcia Objawienia 
3. W zakresie pojęcia Tradycji 
III. Zadanie historii dogmatów w ujęciu teologii katolickiej 
1. Możliwość i sens historycznego spojrzenia na dogmat
2. Kwestia dalszego rozwoju sformułowanego dogmatu
3. Nauka i wiara 
Dyskusja

O kwestii historyczności dogmatów 
I. Czym jest historyczność? 
II. Czym jest dogmat?
III. Historyczność dogmatu


Teologia a Urząd Nauczycielski Kościoła

Kościół i teologia naukowa

Instrukcja O powołaniu teologa w Kościele
Uwaga wstępna 
1. Prezentacja 
2. O dyskusji nad tekstem
a) Autorytet tylko przy nieomylności? 
b) Urząd Nauczycielski, uniwersytet i środki masowego przekazu 
c) Tradycja prorocka przeciwko Tradycji biskupiej?

Teologia i Urząd Nauczycielski
Synchronia i diachronia w naukach, w filozofii i w teologii
Pismo Święte: słowo bosko-ludzkie
Pismo, Kościół, Urząd Nauczycielski i teologia

Archiwum Kongregacji Nauki Wiary
Uwagi z okazji jego otwarcia w 1998 roku

Uwagi o motu proprio
"Ad tuendam fidem" i do "Doktrynalnego komentarza" Kongregacji Nauki Wiary
 
1. O prehistorii końcowej formuły Professio fidei
2. O problematyce prawnokościelnej 
3. Kwestia drugiej płaszczyzny przyzwolenia wiary 
4. "Komentarz doktrynalny" Kongregacji Nauki WiaryRODZAJ OKŁADKI

TWARDA

ROK WYDANIA

2018

STRON

644

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | Klauzula informacyjna RODO