Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery

strona główna: PRAWO

KONSUL HONOROWY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I W PRAKTYCE POLSKIEJ, Wojciech Stefan Staszewski

KONSUL HONOROWY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I W PRAKTYCE POLSKIEJ, Wojciech Stefan Staszewski

producent::
KUL


brutto: 59.00 zł

                         dr WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI - pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień prawa dyplomatycznego i konsularnego; nowych form współpracy międzynarodowej państw, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej; prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności; polskiej praktyki traktatowej oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego.

                       "Przedstawiona [...] praca jest niewątpliwie rozprawą ciekawą, napisaną z naukowym zaangażowaniem [...]. Przedstawione we Wstępie założenia są poprawne, a z ich treści wynika, iż zamiarem Autora była analiza nie tylko aktów prawa krajowego i międzynarodowego, ale także praktyki polskiej, mającej przełożenie na współczesny status omawianej instytucji [...]. Podkreślenia wymaga także fakt, iż Autor „przebrnął" - z pełnym sukcesem - przez skomplikowaną materię prawnomiędzynarodową, jak i krajową [...]. Przedmiotowa praca napisana jest przejrzyście, językiem zrozumiałym, a z przesłanek podnoszonych w rozprawie w sposób logiczny wynikają wnioski".
Z recenzji wydawniczej dr. hab. Piotra Laskiego, prof. US

                   "Wyniki badań instytucji konsula honorowego zostały trafnie, harmonijnie ujęte w dwóch głównych płaszczyznach: prawa międzynarodowego publicznego oraz praktyki stosowania prawa konsularnego, głównie z polskiej perspektywy, ale także i przez inne państwa. Zamysł Autora, okazał się zarówno pod względem merytorycznym, jaki metodologicznym wyborem właściwym, uwieńczonym godnymi uznania, oryginalnymi wynikami. Dzieło cechuje zwłaszcza: nowatorstwo ujęć analiz krytycznych i prawnoporównawczych, wysoki stopień konsekwentnie realizowanego korelowania tematycznego głównych zagadnień i problemów prawnych oraz wątków towarzyszących, precyzja i klarowność: narracji, argumentacji, formułowanych oceni konkluzji, z trafnym rozróżnianiem kategorii prawnych i prawniczych[...]. Autor monografii, w wyniku bardzo starannie przeprowadzonych kwerend porównawczych wielu materiałów źródłowych, zasadnie weryfikuje błędne ustalenia i interpretacje zawarte w niektórych publikacjach polskich z przedmiotowej dziedziny. Na tle innych publikacji, monografię korzystnie wyróżnia bogactwo nowych ustaleń i interpretacji prawnych, znacznie pogłębionych refleksjami natury teoretycznej i empirycznej. Wartość monografii wyraża się w kompetentnym podjęciu ważnego i nadal bardzo aktualnego zagadnienia prawnego statusu i funkcji konsula honorowego w nowym wieloaspektowym naświetleniu, dotychczas w Polsce tak wszechstronnie nie opracowanego".
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Leonarda ŁukaszukaSpis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Kształtowanie się instytucji konsula honorowego

1. Starożytność
1.1. Grecja
1.2. Rzym
2. Średniowiecze
3. Czasy nowożytne i współczesne
3.1. Ewolucja umów kapitulacyjnych
3.2. Absolutyzm
3.3. Okres po rewolucji przemysłowej końca XVIII w. i początku XIX w.
4. Podsumowanie


Rozdział II
Konsul honorowy - kategoria prawna i prawnicza

1. Pojęcie konsula honorowego w nauce prawa międzynarodowego
2. Pojęcie konsula honorowego w umowach międzynarodowych i w aktach prawa wewnętrznego
2.1. Umowy międzynarodowe
2.1.1. Konwencja hawańska o agentach konsularnych z 1928 r.
2.1.2. Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r.
2.1.3. Dwustronne konwencje konsularne
2.2. Akty prawa wewnętrznego
3. Podsumowanie


Rozdział III
Status konsula honorowego w świetle Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych i dwustronnych konwencji konsularnych zawartych przez Polskę

1. Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych
1.1. Ogólna charakterystyka umowy
1.2. Postanowienia ramowe dotyczące konsulów
1.3. Postanowienia szczegółowe dotyczące konsulów honorowych
2. Bilateralne konwencje konsularne zawarte przez Polskę
2.1. Konwencje zawarte w dwudziestoleciu międzywojennym
2.2. Konwencje zawarte po zakończeniu II wojny światowej
3. Podsumowanie


Rozdział IV
Kształtowanie się instytucji konsula honorowego i jej stosowanie w praktyce polskiej w okresie II RP oraz pierwszych latach Polski Ludowej

1. Okres międzywojenny
1.1. Zagadnienia prawne i organizacyjne
1.2. Rozwój sieci konsulatów honorowych
2. Okres II wojny światowej
3. Okres po zakończeniu II wojny światowej
4. Podsumowanie


Rozdział V
Instytucja konsula honorowego we współczesnej praktyce polskiej

1. Zagadnienia prawne i organizacyjne
1.1. Powoływanie konsulów honorowych
1.2. Zakres funkcji konsula honorowego RP oraz nadzór nad ich wykonywaniem
1.3. Zagadnienia finansowo-organizacyjne
1.4. Zakończenie funkcji konsularnych
1.5. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne
2. Rozwój sieci urzędów konsularnych kierowanych przez konsulów honorowych
3. Podsumowanie


Rozdział VI
Stosowanie instytucji konsula honorowego w międzynarodowej praktyce państw

1. Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w praktyce państw
2. Zrzeszenia międzynarodowe i krajowe konsulów honorowych
2.1. Międzynarodowa Federacja Korpusów i Stowarzyszeń Konsularnych (FICAC)
2.2. Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce (SKH)
3. Podsumowanie


Zakończenie

Bibliografia

The Honorary Consul in International Law and in Polish Practice (Summary)

Table of Contents


RODZAJ OKŁADKI

MIĘKKA

ROK WYDANIA

2015

STRON

420

Produkty powiązane:
nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | formularz kontaktowy