Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: Klauzula informacyjna RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju KUL,
  20-950 Lublin, ul. Al. Racławickie 14, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zarząd jest – Pani mgr Agnieszka Trepka, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy
  zawartej z Panią/Panem, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu np.:

  1. rozpatrywania reklamacji;

  2. możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi;

  3. obsługi korespondencji niezwiązanej z zawarciem umowy.

Zgodnie z prawem, mamy też obowiązek przetwarzać Pani/Pana dane do celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Fundacją Rozwoju KUL, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Fundacji Rozwoju KUL usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemu informatycznego i oprogramowania, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim oraz bankom i podmiotom obsługującym płatności.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy,
  a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy i jej realizacji.nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | Klauzula informacyjna RODO | formularz kontaktowy