Twój koszyk jest pusty
logo  
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Menu
Pobierz cennik
format xls,format html
Bestselery


strona główna: Klauzula informacyjna RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA (OSOBA FIZYCZNA)

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl), reprezentowana przez Zarząd.

2. W Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Fundacją Rozwoju KUL, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Fundacji Rozwoju KUL usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemu informatycznego i oprogramowania, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim oraz bankom i podmiotom obsługującym płatności.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia z Panią/Panem umowy i jej realizacji.

nasze dane | regulamin | wysyłka i zwroty | PLIKI | Klauzula informacyjna RODO